Nyhedsbrev

Batterier

Producentansvar BatterierEr du omfattet af producentansvaret på batterier?

Find ud af det her, se hvad det betyder for din virksomhed, og læs mere om, hvordan Batteriretur kan hjælpe din virksomhed med at løfte sit producentansvar.

Hvem er omfattet?

Producentansvaret påhviler den virksomhed, der som første omsætningsled i Danmark sælger registreringspligtige batterier.

Det betyder altså, at producentansvaret omfatter virksomheder, der producerer og omsætter sine batterier i Danmark, og virksomheder, der importerer batterier fra udlandet og sælger disse i Danmark.

Også indbyggede batterier i produkter er omfattet af producentansvaret.

Hvilke batterier er omfattet (registreringspligtige batterier)?

Alle batterier omfattet af producentansvaret – med undtagelse af batterier, der anvendes til beskyttelse af Danmarks sikkerhedsinteresser eller anvendes i udstyr, der sendes ud i rummet.

De omfattede batterier er i Batteribekendtgørelsen defineret som 1) bærbare batterier, 2) industribatterier og 3) bilbatterier.

”Bærbare batterier” er alle batterier, som ikke enten anses som industribatterier eller bilbatterier. Alle batterier i husholdningerne er bærbare batterier, men også standardbatterier, der anvendes i erhvervsprodukter, betegnes som bærbare batterier. Betegnelsen ”bærbar” skal altså ikke tages bogstaveligt.

”Industribatterier” er batterier, der udelukkende er fremstillet til industrielt brug eller til brug i elektriske køretøjer.

”Bilbatterier” er batterier, der udelukkende anvendes til start af motorer.

Hvilke pligter får jeg med producentansvaret?

Registrerings- og indberetningspligt

Producentansvaret indebærer en pligt til at registrere sig i Miljøstyrelsens producentregister (Dansk Producentansvar – DPA).

Registret er offentligt tilgængeligt. Registreringen skal ske senest 14 dage, før salget af produkterne starter.

Sælger din virksomhed bærbare batterier, har I yderligere pligt til at registrere jer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Derudover skal din virksomhed en gang årligt indberette en række oplysninger, herunder hvor mange kg. batterier, I har solgt, hvor mange kg. udtjente batterier, I har indsamlet osv.

Hvis din virksomhed er medlem i Batteriretur, sørger vi for at registrere din virksomhed hos DPA. 

NB: Det er både strafbart at sælge batterier uden at være registreret i producentregisteret og at købe batterierne fra en ikke-registreret producent.

Indsamlings- og bortskaffelsespligt

Alle producenter/importører er ansvarlige for at bortskaffe og håndtere sine udtjente batterier miljømæssigt korrekt.

Indsamlingen af bærbare batterier foregår fra de kommunale indsamlingssteder, som Miljøstyrelsen én gang årligt tildeler producenterne/importørerne.

Da det er en stor og tæt på umulig opgave selv at håndtere indsamlingen og oparbejdningen af de udtjente bærbare batterier som individuel virksomhed, melder virksomheder sig ofte ind i en kollektiv ordning såsom Batteriretur.

Læs mere om, hvad Batteriretur gør for jer som en kollektiv ordning, længere nede i FAQ’en.

Oplysningspligt

For at undgå, at slutbrugerne bortskaffer de udtjente batterier sammen med husholdningsaffaldet, er producenterne/importørerne forpligtet til:

  • at informere om bl.a. korrekt bortskaffelse af de udtjente batterier i deres salgs- og informationsmateriale, herunder i vejledninger eller på salgsstedet.
  • At afholde offentlige oplysningskampagner om indsamling, behandling og genanvendelse af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer.

Batteriretur varetager denne oplysningsforpligtigelse på vegne af alle vores medlemmer gennem batterikampagnen. Læs mere om den her.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en standardtekst, der kan anvendes, når I skal kommunikere om jeres forpligtelse. Find standardteksten her.

Overdragelse af producentansvaret til næste omsætningsled

Det er ikke tilladt at overdrage producentansvaret for bærbare batterier til næste omsætningsled. Den virksomhed, der producerer/importerer de bærbare batterier, har altid producentansvaret.

Derimod kan producenten/importøren godt overdrage bortskaffelsespligten for industri- og bilbatterier til næste omsætningsled.

Særligt for producenter af industri- og bilbatterier

Producenterne af industri- og bilbatterier skal tage deres egne batterier retur.

Producenterne behøver derfor ikke en kollektiv ordning til at varetage deres producentansvar, men alligevel kan medlemskab af Batteriretur være en fordel, da Batteriretur varetager de administrative opgaver i forhold til myndighederne og yder producenterne rådgivning om producentansvaret.

Batteriretur tilbyder ikke en tilbagetagning af industri- og bilbatterier fra sine medlemmer, da nogle batterier er meget omkostningstunge at oparbejde, mens andre på grund af de genanvendelige råvarer kan være en indtægtskilde.

Derfor er det ikke muligt at tilbyde en fair løsning for alle producenter af industri- og bilbatterier.

Hvad laver en kollektiv ordning som Batteriretur?

En kollektiv ordning er en privat virksomhed, der mod betaling tilbyder den enkelte omfattede virksomhed at udføre de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret.

På vegne af din virksomhed sørger Batteriretur for at:

  • foretage de lovpligtige registreringer hos det digitale producentregister (Dansk Producentansvar),
  • håndtere jeres udtjente batterier på en ansvarlig og omkostningseffektiv måde,
  • vejlede jer om gældende lov og nye regler,
  • opnå stordriftsfordele for jer og vores andre medlemmer ved at håndtere producentansvaret kollektivt.
  • løfte jeres ansvar for batterier, og sørge for, at de bliver genanvendt eller miljøansvarligt bortskaffet.

Det er dog stadig jer, som den producentansvarlige virksomhed, der selv har det overordnede ansvar.